fbpx

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Maszlay Bernadett e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a wp100.hu honlapon keresztül nyújtott „WP100 Klub” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni a szolgáltatásnak, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megjelölt weboldal/honlap működésével kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Szolgáltató adatai:

Maszlay Bernadett e.v.
Nyilvántartási száma: 57436894
Adószáma: 59410638-1-41
Statisztikai számjel: 59410638-6201-231-01
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1031 BUDAPEST, TORMA KÁROLY UTCA 14. ép.: 2 A
Telefon: 06-20/293-1396
E-mail: info@wp100.hu
Felnőttképzési azonosító nyilvántartási szám: B/2020/001262
Bankszámlaszám: 11773030-00063698 (OTP Bank)

Megrendelő/Klubtag/Felhasználó:

Megrendelő/Klubtag/Felhasználó mindenki, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Megrendelő/Klubtag/Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, illetve Szolgáltatás igénybevételére.

Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi irányelveket az alábbi linkre kattintva éri el:

https://wp100.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

Szolgáltatás részletei / oktatóanyagok

A Szolgáltató által nyújtott „WP100 Klub” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató közvetlenül alkalmazható webáruház készítési ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Megrendelőkkel/Klubtagokkal.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online kereskedelem módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során, egyedileg alkalmazva használhatnak fel.

A klubtagság keretében Megrendelő/Klubtag online elérhető, videós tananyagokhoz jut hozzá.

A tananyag feldolgozása a Résztvevő önálló beosztása szerinti.

A Klub havidíjas rendszerben működik, sem előre meghatározott kezdési, sem befejezési dátuma nincs.

A klubtagság kezdete egyéni időpont, az első részvételi díj befizetésétől számított következő egész hónap végéig tart. A klubtagság a tagdíj következő havi kiegyenlítésével korlátlan ideig fenntartható.

A klubtagság egyéb jellemzői:

– tanúsítvány kiállítása nem történik
– vizsgával nem zárul
– nincs meghatározott kezdő, és/vagy záró időpontja
– képzési hitelt nem használ fel
– témaköre nem esik engedélyezési kötelezettség hatálya alá
– fix, kötelező tematikát az egyéni haladás miatt nem ír elő
– kötelezően megvalósítandó célkitűzést nem ír elő
– szervezetlen keretek között történik
– a Szervező által az egyéni haladás nem követhető

Megrendelés/jelentkezés folyamata

Jelen szerződés a Szolgáltató és Megrendelő/Klubtag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, vagy Megrendelő/Klubtag által a wp100.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és annak elküldésével jön létre. Ezzel egyidőben az ÁSZF is elfogadásra kerül.

Megrendelő/Klubtag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során Megrendelő/Klubtag által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Megrendelő/Klubtag nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A klubtagság kezdete egyéni időpont, az első részvételi díj befizetésétől számított következő egész hónap végéig tart. A klubtagság a tagdíj következő havi kiegyenlítésével korlátlan ideig fenntartható.

A WP100 Klubhoz való csatlakozás lehetősége időben korlátozott lehet.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő/Klubtag rossz adatokat adott meg megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Megrendelő/Klubtag a visszaigazolással egyidőben / a visszaigazolást követően a jelentkezési lapon általa megadott adatok alapján elektronikus számlát kap e-mail útján, melynek kiegyenlítésére Megrendelő/Klubtag kötelezett (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján).

Hibás számlaadatok megadása esetén visszamenőleg a kiállított számlát javítani nem áll a Szolgáltató módjában. Ez esetben a megfelelő számlaadatokat az info@wp100.hu e-mail címre elküldve a következő havi számlán tudjuk érvényesíteni.

Havi klubtagsági díj teljesítése

Szolgáltató minden hó első napjaiban (adott hó 10-ig) a szolgáltatásról elektronikus számlát állít ki, amelyet a Billingo számlázórendszerén keresztül, e-mail útján küld el a Szolgáltatást igénybe vevő részére. Megrendelő/Klubtag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A szolgáltatást igénybe vevőnek 8 nap áll rendelkezésére a számla kiegyenlítésére.
A szabály megszegése Szolgáltatót a felhasználói fiók azonnali törlésére jogosítja fel.

Felmondás kezdeményezése

Megrendelő/Klubtag a klubtagság nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mail útján, az info@wp100.hu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. Szolgáltató a felmondást minden esetben, kérdés nélkül elfogadja.

A felmondást Megrendelő/Klubtag az adott hónap utolsó napja előtt köteles felmondani – ellenkező esetben, amennyiben a következő havi számla kiállításra kerül, azt kiegyenlíteni köteles. A felmondást követően adott hónap utolsó napjáig Megrendelő/Klubtag hozzáférhet a tananyagokhoz, a következő hónap elsején felhasználói fiókja (a személyes adataival, illetve a haladási jelzésekkel együtt) törlésre kerül.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felmondó fél későbbi, ismételt klubtagsági jelentkezését egyénileg bírálja el.

A tanfolyam díja/költsége

Jelen szerződésben nevezett klubtagsági szolgáltatás Alap és Haladó szintekre különül el, ezen szolgáltatások mindenkori/aktuális havidíja a https://wp100.hu honlapon van feltüntetve, illetve a jelentkezési lap is tartalmazza. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát – ez esetben a Megrendelő/Klubtag értesítését vállalja.
Fenntartja továbbá a jogot eseti kedvezmények megállapítására.

A számlán szereplő klubtagsági díj banki átutalással, illetve online bankkártyás fizetéssel rendezhető, a számla kézhezvételét követően.

Szolgáltató jogai, kötelezettségei

Szolgáltató biztosítja a klubtagsági oktató (elsősorban videós) anyagok eljuttatását Megrendelő/Klubtag részére, a klubtagság megkezdésével létrehozott személyes fiókban.

Szolgáltató kizárólag a klubtagsági oktatóanyag Megrendelő/Klubtag részére történő biztosításáért vállal felelősséget.

A zártkörű Facebook tagság és honlapon hozzáférhető anyagok elérhetősége a klubtagság megszűnésével véget ér.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal Megrendelő/Klubtag által a szolgáltatás során, a gyakorlati és további munkáiban felhasznált
szoftverekért, képi- vagy írásos anyagokért, grafikákért és egyéb tartalmakért, elektronikus fájlokért.
Szolgáltató fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak saját marketinganyagaiban való
közlésére, ennek ellenére ezek felhasználásához minden esetben külön engedélyt is kér. Megrendelő/Klubtag ezt elfogadja és a szolgáltatóval szemben semmilyen követelést nem támaszt.

Hallgató jogai és kötelezettségei

Megrendelő/Klubtag kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal,
és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A klubtagsággal elérhető oktatóanyagok teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá esik, melynek értelmében az oktatóanyagok bármely részének részben vagy egészben történő másolása,
továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges.
Megrendelő/Klubtag tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szolgáltatónak 900.000 forint kártérítést köteles fizetni, klubtagságából pedig minden visszatérítés nélkül, azonnali hatállyal kizárható.

Megrendelőnek/Klubtagnak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, melyekkel a tanfolyam során dolgozni tud,
valamint internetkapcsolatnak is a rendelkezésére kell állnia. A tanfolyam során használt szoftverek ingyenesen beszerezhetők,
előfizetéses verzióban bérelhetők, illetve Szolgáltató által biztosított affiliate linkeken keresztül a piaci ár alatt, kedvezményesen elérhetők.

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Panaszkezelés

Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek/Klubtagnak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@wp100.hu e-mail címen közölheti.

Szolgáltató a panaszt 25 napon belül megvizsgálja, írásban megválaszolja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha Megrendelő/Klubtag a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát (e-mail útján) átadja Megrendelőnek/Klubtagnak.
A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Ügyfélszolgálat
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a wp100.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján Megrendelő/Klubtag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Megrendelő/Klubtag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 900 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A klubtagsággal elérhető oktatóanyagok teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében az oktatóanyagok bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése, ingyenes megosztása csakis Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
Megrendelő/Klubtag tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szolgáltatónak 900.000 forint kártérítést köteles fizetni, klubtagságából pedig minden visszatérítés nélkül, azonnali hatállyal kizárható.

A Szolgáltatást kizárólag aktív tagsággal rendelkező Megrendelő/Klubtag veheti igénybe, az oktatóanyagokat senki mással nem oszthatja meg – egyéb esetben ez a Szerzői jogok és jelen ÁSZF megsértésének minősül, és a fenti szankciókat vonja maga után.

A tananyagok több szintű digitális védelem alatt állnak, így ezen szabályok megsértéséről Szolgáltató a háttérfolyamatok ellenőrzésével is tudomást szerezhet.

Kártérítési felelősség kizárása

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk Megrendelő/Klubtag/Felhasználó az új
adatokról. Megrendelő/Klubtag/Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Megrendelő/Klubtag/Felhasználó rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, amikkel a tanfolyam során dolgozni tud, továbbá internet kapcsolattal is.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Megrendelő/Klubtag/Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Megrendelő/Klubtag/Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Megrendelő/Klubtag/Felhasználó beszerezze, illetve Megrendelő/Klubtag/Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Megrendelő/Klubtag/Felhasználó által kitöltött jelentkezési lap a szerződés mellékletét képezi, elérhetősége: https://wp100.hu/jelentkezesi-lap/.

Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták.

A megrendelés (jelentkezési lap elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg (jelentkezési űrlap elküldése), valamint a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését (klubtagsági fió létrehozása) követően felmondási jogát elveszíti. A szerződés a jelentkezési űrlap kitöltésével és a Küldés gombra való kattintással jön létre.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt.: 2021.01.02., Budapest

Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a Rendben gombra kattintasz, elfogadod, hogy sütiket (cookie) használjunk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás